این پیام را مخفی کن
    متقاضی محترم قبل از تکمیل فرم موارد ذیل را مد نظر قرار دهید :
  1. عدم جدیت و صداقت در کارو اظهارات خلاف واقع موجب رد صلاحیت و منجر به خاتمه خدمت خواهد گردید
  2. تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی را در آینده برای شرکت ایجاد نمی نماید
مشخصات فردی
تحصیلات

میزان آشنایی با زبان خارجی

دوره های آموزشی

مهارت ها و تخصص هایی را که از طریق آموزش های رسمی و غیر رسمی کسب نموده اید را با ذکر نام و میزان مدت آن شرح دهید

سوابق استخدامی درموسسات دولتی و خصوصی
آشنایان و وابستگان